ARTIKEL 1 – ONDERWERP EN TOEPASSINGSSFEER

1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AV” te noemen) definiëren de rechten en plichten van de verschillende partijen in het kader van de verkoop van producten (hierna “producten” te noemen) via de website www.mini-m.be of www.mini-m.eu (hierna “website” te noemen). 

1.2 De AV worden afgesloten tussen, enerzijds, Mini-Mouton SA geregistreerd onder het BTW nummer BE0780.988.471 met maatschappelijke zetel in België, te Chemin du bon air 1A in 1380 Ohain, (Tel.: +32 0488 82 00 86), hierna “verkoper” te noemen, en, anderzijds, de persoon die de website wenst te bezoeken en er een aankoop wenst te doen, hierna “koper” te noemen. De koper en de verkoper worden hierna samen de “partijen” genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend geregeld worden door de AV, met uitsluiting van alle voorwaarden die van tevoren beschikbaar waren op de website. 

1.3 Elke bestelling van een product dat aangeboden wordt op de website (hierna “bestelling” te noemen) veronderstelt het vooraf raadplegen en uitdrukkelijk aanvaarden van de AV door de koper zonder echter dat deze aanvaarding handgeschreven moet ondertekend worden door de koper. Overeenkomstig de bepalingen uit de wet van 9 juli 2001 dat enkele regels vastlegt met betrekking tot het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en echtverklaringsdiensten, wordt u eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon een elektronische handtekening is dat voor beide partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en het bewijs is voor de volledigheid van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen ter voldoening aan de voornoemde bestelling. 

1.4 De AV hebben enkel betrekking op de kopers, m.a.w. niet-ondernemende natuurlijke personen. De koper die een product wenst te kopen via de website, verklaart over volledig juridisch vermogen te beschikken. Elke persoon die handelingsonbekwaam is overeenkomstig artikel 1123 e.v. uit het Burgerlijk Wetboek, mag in geen geval producten aankopen op deze website of hij moet dit doen via een tussenpersoon en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger dient de AV te respecteren.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

2.1 De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website terug te vinden zijn. Deze producten zijn vergezeld van een omschrijving van hun belangrijkste eigenschappen op de dag en het moment dat de verkoper de site opstelt en voor zover de producten beschikbaar zijn. De verkoper stelt alle redelijke middelen in het werk om de beschikbaarheid van de producten real time bij te houden maar hij kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien een product niet meer beschikbaar is om te voldoen aan de bestelling van de koper. Indien een besteld product niet beschikbaar is, zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen en zal deze de kans krijgen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. Indien de koper zijn bestelling wenst te annuleren zal hij, indien hij de betaling reeds voldaan heeft, het bedrag van zijn bestelling terugkrijgen. 

2.2 De foto’s, de teksten en andere omschrijvende elementen maken geen deel uit van het contractueel gedeelte. Indien deze foto’s en/of teksten een fout zouden bevatten, kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet uit dien hoofde aangesproken worden. De verkoper verbindt zich ertoe om zijn uiterste best te doen om deze fouten en/of weglatingen zo snel mogelijk recht te zetten na hiervan op de hoogte zijn gesteld.

ARTIKEL 3 – AANKOOPPRIJS EN VERZENDKOSTEN

3.1 De prijs van elk artikel wordt in euro en inclusief BTW weergegeven op de website (hierna “aankoopprijs” te noemen). Deze prijs is geldig in alle landen waar levering mogelijk is maar omvat de voorbereidings- en verzendingskosten niet aangezien deze ten laste van de koper zijn, noch de vermindering van eventuele kortingen en/of aankoopbonnen die de koper persoonlijk werden toegekend. De verkoper behoudt zich het recht om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen aangerekend worden op basis van de aankoopprijs die op het moment van de bestelbevestiging geldig is en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

3.2 Wanneer de koper een bestelling plaatst, verbindt hij zich ertoe om naast de aankoopprijs van de bestelde producten ook de voorbereidings- en verzendingskosten (hierna “kosten” te noemen) te betalen. Deze kosten zijn inclusief BTW en variëren naargelang het type en het aantal bestelde producten alsook de gekozen leveringswijze. De koper kan het bedrag van deze kosten op de website raadplegen door op de “Winkelmand” te klikken. Hij zal hier vervolgens een berekening terugvinden van het totaalbedrag dat overeenkomt met het aankoopbedrag van de producten vermeerdert met de kosten. De verkoper behoudt zich het recht om het bedrag van deze kosten te allen tijde te wijzigen maar de kosten zullen aangerekend worden op basis van de tarieven die op het moment van de bestelbevestiging van kracht zijn en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze kosten blijven verschuldigd en zullen niet terugbetaald worden indien de koper een gedeelte van of de gehele bestelling terugstuurt op grond van zijn herroepingsrecht. 

3.3 De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, netto en zonder korting, behalve indien anders vermeld op de factuur. Elk bezwaar met betrekking tot een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, in detail en per aangetekend schrijven binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de factuur bekend gemaakt worden. Bij betalingsachterstand zijn intresten op het bedrag van de onbetaalde factuur van rechtswege verschuldigd. Deze intresten zijn gelijk aan 5% per maand en zijn verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder dat er op voorhand een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van wanbetaling waarvoor een ingebrekestelling via normale post werd verstuurd en die gedurende 14 dagen onbeantwoord is gebleven, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn vermeerdert met 10% van het onbetaalde bedrag. Voor elke factuur die op de vervaldatum slechts gedeeltelijk of niet betaald werd door de koper of voor elke andere schending van de kopers verplichtingen in het kader van het contract, behoudt de verkoper zich het volste recht om alle contracten met deze koper op te schorten of op te zeggen, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang en dit zonder juridische tussenkomst. De verkoper heeft het recht om de onmiddellijke betaling van alle schulden te eisen, inclusief de schulden waarvan de termijn nog verstreken is, of om de levering slechts uit te voeren bij contante betaling. En dit desondanks vroegere afspraken en ongeacht elk ander recht dat hij zou kunnen laten gelden. Het feit dat de verkoper niet onmiddellijk reageert op een nalatigheid van de koper kan in geen geval worden beschouwd als een afzwering van de koper om op een later tijdstip te reageren op deze nalatigheid. 

3.4 De producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website toestemming geeft. De kopers die een levering wensen te ontvangen in een land dat niet is vernoemd op de website, worden gevraagd om contact op te nemen met mini *M* op het volgende adres: info@mini-m.be. Elk foutief leveringsadres behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot bijkomende kosten. De vermelde leveringskosten zijn niet bindend maar louter informatief. Geen enkele vertraging met betrekking tot de levering kan aanleiding geven tot afbestelling noch tot het betalen van een schadevergoeding ten gunste van de koper. De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Indien de verkoper de producten niet levert aan de koper, worden de eventuele betaalde bedragen terugbetaald aan de koper, zonder intresten of enige andere vorm van schadevergoeding. 

3.5 De producten met een langere besteltermijn, maken de besteltermijn voor de andere producten uit deze zelfde bestelling automatisch ook langer. Indien de koper de andere producten toch sneller geleverd wil krijgen, kan hij dit melden op het volgende e-mailadres: info@mini-m.be. Desalniettemin zal de verkoper dan verplicht zijn om de verzendkosten twee maal aan te rekenen. Als de geschatte besteltermijn langer is dan de gemiddelde termijn, zal dit duidelijk vermeld worden op de productfiche.

ARTIKEL 4 – BESTELWIJZEN

4.1 Om een bestelling te plaatsen moet de koper zich registreren op de website. Hij moet hiervoor een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen en een formulier invullen dat ter zijn beschikking wordt gesteld op de website. Dit formulier zal o.m. de nodige informatie bevatten ter identificatie van de koper alsook zijn naam, voornaam en leveringsadres. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het communiceren van onjuiste gegevens. Na het invullen van het formulier, wordt de koper uitgenodigd om het bestelproces af te ronden door op “Bestellen” te klikken. Hierdoor aanvaardt de koper deze huidige algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud, bevestigt hij zijn bestelling definitief en verbindt hij zich ertoe om het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. het aankoopbedrag vermeerderd met de kosten en verminderd met eventuele aankoopbonnen en/of kortingen, te betalen. 

4.2 De verkoper bevestigt elke bestelling aan de hand van een e-mail die hij verstuurt naar de koper, meer bepaald naar het e-mailadres dat door de koper werd opgegeven bij zijn inschrijving (hierna “bestelbevestiging” te noemen). Deze bestelbevestiging zal, onder meer, de besteldatum, het bestelde product, de aankoopprijs, de bijkomende kosten, het verzendadres en de verzendwijze bevatten. De door de verkoper geregistreerde gegevens en de bestelbevestiging zullen het bewijs vormen van de tot stand gekomen contractuele relaties tussen de partijen. 

4.3 De verkoper behoudt zich het recht om bestellingen en/of leveringen te weigeren of te annuleren in geval van een reeds bestaand geschil met de koper, niet-betaling of geen volledige betaling van een vorige bestelling of weigering door de bankinstelling van de betaling met kredietkaart. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan in dergelijke gevallen nooit ingeroepen worden.

ARTIKEL 5 – BETALINGSWIJZEN

De betaling van de aankopen gebeurt met kredietkaart via het beveiligd betalingssysteem Hipay, via Paypal of via bankoverschrijving. Op het moment van de bestelbevestiging kiest de koper één van de voorgestelde betalingswijzen. Bij betaling met kredietkaart moet de koper de naam van de kredietkaarthouder, het kredietkaartnummer, de vervaldatum van de kredietkaart en het controlenummer van de kredietkaart mededelen. De website kan ik geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van kredietkaarten (fraude of andere) door derden, inclusief via onderschepte berichten. Sommige bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening van het type digipass vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de bankinstelling van de koper. Bij betaling via bankoverschrijving zal de bestelling pas opgestuurd worden wanneer het volledige bedrag door de verkoper werd ontvangen, dit kan enkele dagen in beslag nemen. De betaling via bankoverschrijving moet binnen de 7 dagen na bestelbevestiging op de rekening van de verkoper toekomen. Indien het bedrag niet binnen de 7 dagen op de rekening van de verkoper staat maar de overschrijving wel gebeurde, mag de koper de verkoper binnen de 7 dagen na de bestelbevestiging een e-mail sturen via info@mini-m.be met een kopij van het betalingsbewijs. Indien dit niet het geval is, behoudt de verkoper zich het recht om de bestelde producten opnieuw te koop aan te bieden. De bestelde producten blijven de eigendom van de verkoper tot wanneer de volledige verkoopsprijs en de bijkomende kosten, zoals vermeld bij de bestelling, betaald zijn. In geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen van rechtswege terug te nemen en dit ten koste van de koper.

ARTIKEL 6 – LEVERING

6.1 Levering kan plaatsvinden in alle landen die de website vermeldt bij het plaatsen van de bestelling. Wanneer de koper zijn bestelling bevestigt, heeft hij de keuze tussen verschillende leveringswijzen: een levering op een specifiek adres (enkel mogelijk in België), een levering in een Kiala-punt of een levering in een DPD Pickup parcelshop. Indien de koper kiest voor een levering op een specifiek adres, zal de verkoper zijn uiterste best doen om de bestelling enkele dagen na bevestiging op te sturen naar dat adres. De koerier zal zich op een werkdag aanbieden op dat adres en zal het pakket/de pakketten overhandigen aan de bestemmeling. In geval van afwezigheid zal de koerier zich tot 3 maal aanbieden op het aangegeven adres met het pakket/de pakketten. Indien de koper tijdens geen enkel van deze pogingen aanwezig blijkt te zijn, zal de bestelling automatisch teruggestuurd worden naar de verkoper die vervolgens contact zal opnemen met de koper om een nieuw leveringsmoment af te spreken. In dat geval zouden bijkomende leveringskosten aangerekend kunnen worden aan de koper. Indien de koper kiest voor een levering in een Kiala-punt of een DPD Pickup parcelshop, zal de verkoper zijn uiterste best doen om de bestelling enkele dagen na bevestiging op te sturen naar het gekozen afhaalpunt. De koper zal via het gekozen communicatiemiddel geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van zijn pakket(ten) in het gekozen afhaalpunt. De koper beschikt vervolgens over een bepaalde termijn om zijn pakket(ten) af te halen en moet steeds zijn identiteitsbewijs meebrengen. Na deze termijn zal de bestelling automatisch teruggestuurd worden naar de verkoper die vervolgens contact zal opnemen met de koper om een nieuw leveringsmoment af te spreken. In dat geval zouden bijkomende leveringskosten aangerekend kunnen worden aan de koper. 

6.2 Om de perfecte staat en de veiligheid tijdens het transport te kunnen garanderen, worden de producten met grote zorg ingepakt door mini *M*, in overeenstemming met de toepasbare normen. De gebruiker dient, op het moment van levering, de verpakking alsook de producten na te kijken. De risico-overdracht naar de koper gebeurt op het moment van de levering. Elke levering wordt als volbracht beschouwd op het moment dat het product ter beschikking wordt gesteld volgens de, door de koper gekozen, leveringsmethode. 

6.3 mini *M* wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot vertraging, verlies van bestelde producten en/of stakingen van post- en/of transportdiensten. In dat geval zal de gebruiker zelf de nodige stappen moeten ondernemen ten aanzien van deze post- en/of transportdiensten.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

7.1 Indien één of meerdere producten die de koper via de website heeft aangekocht de koper niet bevallen, heeft hij 15 kalenderdagen (tellend vanaf de dag na levering) de tijd om af te zien van zijn aankoop, zonder boete of verantwoording. Binnen deze termijn moet de koper de verkoper op de hoogte stellen van zijn wens om af te zien van zijn aankoop en dit via het volgende e-mailadres: return@mini-m.be. Deze e-mail moet alle nodige bankgegevens bevatten opdat het bedrag van de aankoop door de verkoper teruggestort zou kunnen worden. Vanaf het ogenblik dat de koper de verkoper heeft laten weten dat hij wenst af te zien van zijn aankoop of een gedeelte hiervan, beschikt hij over een termijn van 7 kalenderdagen om de producten terug te bezorgen aan de verkoper. Indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, wordt de koper uit zijn rechten ontzet om van zijn aankoop af te zien en zal hij moeten overgaan tot het betalen van zijn bestelling. Het retourneren van de producten gebeurt op eigen risico van de koper, gebeurt naar onderstaand adres (behalve indien de koper andere informatie medegedeeld krijgt door de verkoper) en gebeurt via een transportmiddel naar keuze van de koper (die ook het verzendbewijs moet bewaren) : mini *M* T.a.v. : Marie-Amélie Braun Rue de la Bruyère 15, 1380 Lasne Belgium 

7.2 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, volgens de bepalingen vastgelegd in paragraaf 7.1, verbindt de verkoper zich ertoe om de aankoopprijs ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen aan de koper, indien deze reeds werd betaald. De kosten daarentegen blijven wel verschuldigd aan de verkoper, ook wanneer de bestelling volledig wordt teruggezonden. Het terugbetaalde bedrag is gelijk aan de aankoopprijs van de teruggestuurde producten, verminderd met het bedrag van de tegoedbon(nen) of korting(en) die werden gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling zal gebeuren via bankoverschrijving op het geldige rekeningnummer dat de koper medegedeeld heeft in zijn e-mail waarin hij bekendmaakt dat hij beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht waarvan sprake is in paragraaf 7.1. Indien de e-mail van de koper geen geldig e-mailadres bevat, zal de terugbetaling gebeuren onder de vorm van een tegoedbon bruikbaar op de website van de verkoper. 

7.3 De koper zal geen beroep kunnen doen op zijn herroepingsrecht indien de geleverde producten duidelijk reeds geruime tijd gebruikt zijn (langer dan enkele minuten) of werden beschadigd. De producten die specifiek volgens de wensen van de koper werden gemaakt zullen niet worden teruggenomen, de koper zal hiervoor dus geen beroep kunnen doen op zijn herroepingsrecht. Deze voorwaarde is vooral van toepassing op de volgende gevallen: producten die specifiek volgens de wensen van de koper werden gemaakt of gepersonaliseerde producten. De producten dienen goed beschermd, in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat (niet beschadigd of vuil gemaakt door de koper) teruggestuurd te worden naar het hierboven vermelde adres, samen met de originele aankoopfactuur (waarvan de koper een kopij bewaart). Indien dit niet het geval is, zullen de producten niet teruggenomen kunnen worden. Een pakket waarin geen enkel document de identiteit van de koper bekendmaakt (bestelnummer, naam, voornaam, adres) zal ook niet teruggenomen worden. De pakketten die niet kunnen worden teruggenomen, worden bewaard op het adres van de verkoper. Ze blijven er ter beschikking van de koper die verplicht is het pakket op te vragen en te betalen. In geval van een abnormaal of overmatig aantal teruggestuurde pakketten, behoudt de verkoper zich het recht om een latere bestelling te weigeren. 

7.4 Indien de bestelling beschadigd is op het moment van levering, dient de koper de verkoper hiervan binnen de 24u op de hoogte te stellen via e-mail op het volgende adres: return@mini-m.be. De e-mail moet verplicht foto’s bevatten van de vastgestelde schade. De kosten voor het terugsturen van het pakket met beschadigde producten zullen gedragen worden door de verkoper, voor zover het terugsturen van het pakket gebeurt via de diensten van de nationale post, Kiala of DPD. Deze kosten kunnen gecrediteerd worden onder de vorm van een tegoedbon, geldig op een volgende bestelling, of kunnen meegerekend worden in de eventuele terugstorting.

ARTIKEL 8 – WETTELIJKE GARANTIE

8.1 De koper kan beroep doen op de wettelijke garantie voor elke bestaande tekortkoming op het moment van de levering van zijn artikel, indien hij niet op de hoogte was of zou moeten geweest zijn van het gebrek op het moment dat het contract werd afgesloten en indien het gebrek binnen de twee jaar na levering kenbaar wordt gemaakt. In dat geval mag de koper ofwel de vervanging van het betrokken artikel eisen en dit zonder kosten, binnen een redelijke termijn en voor zover gelijkaardige producten beschikbaar zijn ofwel een korting die gelijk is aan het aankoopbedrag van het oorspronkelijk artikel of de verbreking van het contract volgens de wettelijke bepalingen. De koper mag de verbreking van het contract echter niet eisen in geval van kleine tekortkomingen. Indien van toepassing zal er ook rekening gehouden worden met de slijtage die de koper het product heeft toegebracht sinds de levering ervan. 

8.2 De koper moet de verkoper ten laatste één maand nadat de tekortkoming werd vastgesteld via e-mail op de hoogte stellen van zijn intentie om beroep te doen op de wettelijke garantie en dit op het volgend adres: return@mini-m.be. De kosten voor het terugsturen van het niet-conform product zullen betaald worden door de verkoper, voor zover het pakket teruggestuurd wordt via de oorspronkelijke vervoerder. Deze kosten kunnen gecrediteerd worden onder de vorm van een tegoedbon, te gebruiken bij een volgende bestelling, of kunnen toegevoegd worden aan de eventuele terugbetaling. 

8.3 De wettelijke garantie geldt niet voor: normale slijtage, gebreken en schade toegebracht door de koper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor algemene of specifieke, indirecte schade, van welke aard ook, die de koper heeft geleden.

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN VERWERKING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

9.1 De verkoper verzamelt gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de kopers, welke hem meegedeeld worden via de website of via e-mail. Hij verbindt zich ertoe om deze gegevens niet vrij te geven aan derden, het betreft namelijk vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens zullen louter door de interne diensten van de verkoper gebruikt worden voor het verwerken van de bestellingen, voor het opvolgen van de solvabiliteit, voor het versterken van de communicatie en deze te individualiseren aan de hand van nieuwsbrieven/e-mails en voor het afstemmen van de website op de vastgestelde persoonlijke voorkeuren van de kopers. 

9.2 De verkoper verkoopt, verhandelt of verhuurt de gegevens met betrekking tot de kopers dus niet aan derden. In geval van overdracht van de gegevens door de verkoper aan derden of in geval van gebruik door derden van deze gegevens, zal de verkoper de koper hiervan op voorhand op de hoogte van stellen om de koper op die manier de kans te geven om zich hiertegen te verzetten. De verkoper mag geconsolideerde statistieken met betrekking tot zijn kopers, zijn verkopen, de structuur van de uitwisselingen en de informatie op de website overhandigen aan vertrouwde derden maar deze statistieken mogen echter wel geen enkel persoonlijk gegeven bevatten. Dit huidig artikel verbiedt de verkoper weliswaar niet om de activiteiten over te dragen aan derden. 

9.3 In overeenstemming met de Europese en nationale wettelijke bepalingen mag de koper beroep doen op zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn recht tot herstel van de informatie met betrekking tot zichzelf, en dit door zich naar de sectie “Mijn account” te begeven. De koper zal zijn persoonlijke gegevens kunnen bijwerken in de verschillende onderdelen van de sectie “Mijn account”. Hij kan beroep doen op zijn recht tot het verwijderen van zijn persoonlijke gegevens via het volgende e-mailadres: info@mini-m.be. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk en vertrouwelijk en de verkoper wijst iedere verantwoordelijkheid af indien de gebruikersnaam en/of het wachtwoord misbruikt zouden worden. 

9.4 De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt bewaard op de harde schijf van de microcomputer van de koper. Het doel hiervan is om een voorgaand bezoek van de koper op de website te kunnen melden. Cookies kunnen door de verkoper onder meer gebruikt worden om de aangeboden diensten te individualiseren op maat van de koper. De koper beschikt over de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door zijn webbrowser op die manier in te stellen. Hij kan dan weliswaar geen gebruik meer maken van de mogelijkheid tot het individualiseren van de diensten aangeboden door de verkoper. 

9.5 Sommige webpagina’s van de website bevatten soms elektronische beelden of “web beacons” die het mogelijk maken om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze “web beacons” kunnen gebruikt worden met sommige partners van de verkoper, onder meer om de efficiëntie van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De informatie die wordt bekomen door het gebruik van deze “web beacons” maakt het mogelijk om statistieken te creëren met betrekking tot het aantal bezoeken van bepaalde pagina’s van de website en dit om de kopers uiteindelijk beter van dienst te kunnen zijn.

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEID

10.1 De verkoper gaat enkel inspanningsverplichtingen aan voor alle fasen van toegang tot de website, van bestelling tot levering of latere diensten. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet ingeroepen worden voor alle ongemakken of schade berokkend door het gebruik van het Internet netwerk, zoals een onderbreking van de diensten, een externe indringing of de aanwezigheid van een informaticavirus, noch voor een geval van overmacht. In elk geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper, krachtens deze huidige AV, geen bedrag voorstellen dat hoger ligt dan de betaalde of betaalbare bedragen van de transactie die aan de basis liggen van de voormelde verantwoordelijkheid, wat de oorzaak of de aard van de betrokken actie ook is. 

10.2 De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht bij een vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van zijn verplichtingen door evenementen die hij niet in de hand heeft, zoals productie-onderbrekingen, bevoorradingsmoeilijkheden, schaarste aan grondstoffen/arbeidskrachten/energie/transport, vertragingen in het transport, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere geschillen met betrekking tot groepswerk die hem of zijn leveranciers treffen en dit ook indien deze evenementen voorspelbaar waren.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website, visueel of auditief, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door de auteursrechten, door merknamen of brevetten, maar worden, in algemene zin, beschermd door de intellectuele eigendom alsook door de wet op databases over de hele wereld. Deze zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. De koper die over een persoonlijke website beschikt en die, voor eigen gebruik, op zijn eigen website een link wenst te plaatsen naar de website van de verkoper, moet hiervoor verplicht en uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper. Het zal hier in dit geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van lidmaatschap. Daarentegen is elke hypertekst-link naar de website van de verkoper en die gebruik maakt van de framing, in-line of deep-linking technieken, strikt verboden. In elk geval zal elke link, ook indien stilzwijgend toegelaten, moeten verwijderd worden op vraag van de verkoper.

ARTIKEL 12 – ONGELDIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen uit de AV ongeldig worden geacht of ongeldig worden verklaard overeenkomstig een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een competente rechterlijke bevoegdheid, blijven de andere bepalingen wel van kracht. De AV en de samenvatting van de bestelling die worden overhandigd aan de koper, vormen een contractueel geheel en vormen het geheel aan contractuele relaties die gesloten zijn tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheden zijn de AV doorslaggevend.

ARTIKEL 13 – BEWIJS

De geïnformatiseerde registers worden bewaard in het informaticasysteem van de verkoper en zijn partners en dit in een behoorlijke veiligheidstoestand. Deze registers worden beschouwd als bewijsstukken van de communicatie, de bestellingen en de betalingstransacties tussen de partijen. De partijen aanvaarden dit principe van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties.

ARTIKEL 14 – WIJZIGING

De verkoper behoudt zich het volste recht om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de website openbaar maken aan de kopers.

ARTIKEL 15 – GELDENDE WET EN BEVOEGDHEID

Deze AV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zal er steeds eerst geprobeerd worden om een minnelijke schikking te treffen alvorens een gerechtelijke actie te ondernemen. Indien geen minnelijke schikking getroffen kan worden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel de enige rechtsbevoegden.

CONTACT

Mini-Mouton SA, Chemin du bon air 1A, 1380 Ohain Belgium, info@mini-m.be